نگاهی دیگر به عکس منتشر شده ای از نمایشگاه هفته تجاری چین در ایران

در طی این چند روز پیرامون این عکس و اینکه چرا هر مشارکت کننده ای به دومین نمایشگاه اختصاصی هفته تجاری چین شهرآفتاب دعوت شده بود مطلب زیاد خواندم . اما در هیچ کدام از خبرها مطلبی پیرامون اینکه با این مشارکت کنندگان صحبت شده باشد و سوالی از ایشان پرسیده باشند که آیا از اینکه در یک مکان نمایشگاهی چنین حرکتی توهین به مخاطب است و همچنین با توجه به تفکرات غالب ایران چنین کاری یک ضد ارزش است ، اطلاع نداشته اند ؟ آیا در نمایشگاه های سایر کشورها نیز اینگونه مشارکت می کنند ؟ چگونه می شود که شرکت برگزار کننده چنین موارد ساده ای را به مشارکت کنندگان در مورد تفاوتهای فرهنگی توضیح نداده یا از قبل در این مورد اطلاعات کسب نکرده اند ؟ متاسفانه ساعتی که این عکس گرفته شده مشخص نیست ولی در هر حال می تواند برای شرکتهای ایرانی ای که در نمایشگاه های خارجی مشارکت می کنند یک درس باشد که ممکن است کوچکترین حرکتشان سوژه یک دوربین رسانه و حتی منجر به اتفاقات بعدی ناخوش آیندی گردد .

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *