برنامه گفت و گوی اقتصادی در رادیو گفتگو

برنامه گفت و گوی اقتصادی در رادیو گفتگو
نقشی که برگزاری نمایشگاه ها از جمله چاپ و بسته بندی در ورود گردشگر و سرمایه گذاری در بخش اقتصاد پویای کشور دارد
۵مهر ۱۳۹۶

این فایل را باید یادگاری نگه داشت !

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *