الزام به مهر نمودن پلان غرفه در نمایشگاه تلکام

یکی از مواردی که بعضا غرفه ساز هنگام ورود به سالن برای ساخت و ساز با آن مواجه می شود ، تغییر نقشه (پلان) جانمایی غرفه و ابعاد آن به نسبت چیزی است که بر مبنای آن قرارداد ساخت بسته شده و در نهایت با توجه اینکه غرفه باید در مکان مورد نظر و با شرایط موجود ساخته شود ، بار هزینه ای بوجود می آید که اکثرا خسارت آن بر غرفه ساز تحمیل می گردد.

تغییر پلان جانمایی به نسبت آن چیزی که قرار است اجرا شود ناشی از خطاهای انسانی (عواملی) چون : اشتباه نیروی انسانی شرکت برگزار کننده در ارسال تغییرات احتمالی جانمایی ها ، اشتباه نیروی انسانی مشارکت کننده در انعکاس تغییرات جانمایی یا حتی ارسال جانمایی درست ( مثلا پیش آمده که مشارکت کننده سهوا پلان سال قبل نمایشگاه خود را ارسال نموده است ) و در آخر اشتباه طراح (یا شخصی که پلان معماری اجرایی (فاز۲) را تهیه می کند) شرکت غرفه ساز می باشد.

در نمایشگاه تلکام سال ۹۶ شرکت محترم پالار سامانه در فرم های مجوز خود پلان مهر و امضاء شده توسط مشارکت کننده و غرفه ساز را به عنوان یکی از فرم های اساسی برای اخذ مجوز گنجانده است که قطعا اگر این روند به صورتی باشد که در ابتدا توسط مشارکت کننده امضاء گردیده و سپس برای غرفه ساز ارسال گردد ، در صورت بروز هرگونه اشتباه ، غرفه ساز دیگر به عنوان یک عامل ایجاد خطای انسانی مقصر نخواهد بود . از این جهت شاید اضافه شدن این فرم برگی به کتابچه برگ های مجوز اضافه نماید ، اما در انتها اتفاقی بسیار خوب برای ساخت غرفه های کم استرس تر خواهد بود.

به امید اینکه این مهم در فرم های اخذ مجوز سایر مجریان گرامی هم قرار بگیرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *