سخت ترین کار این است که برای یک طلاساز حرفه ای یک انگشتر طلا هدیه ببرید ، یا به یک نجار صندلی هدیه بدهید ، در مثل زیره به کرمان بردن است و در معنی انجام کاری در حضور کسانی که حرفه ای آن کار هستند ، مانند عرض اندام در مقابل استادی که معادل