دنیای فیزیک در مورد مارکتینگ چه چیزهایی به ما یاد می‌دهد. ۱) اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در بررسی رفتار_مشتریان: هرچقدر هم برنامه مدون و حرفه‌ای برای بررسی رفتار مشتریان داشته باشید، باز هم ممکن است به نتیجه دلخواه نرسید، رفتار مشتریان به هنگام مشاهده آنها تغییر می‌کند! ۲) کاربرد روش تحقیق علمی در مدیریت بقای