Tag: طراحی غرفه نمایشگاهی

آنتروپومتری، ابعاد بدن انسان و غرفه سازی

آنتروپومتری (Anthropometry) در اصل کلمه ای یونانی، حاصل ادغام دو واژه “Anthropos” به معنی انسان (گونه انسان) و “Metrikos” به معنی سنجش می باشد و به طور کلی (اندازه گیری ابعاد بدن) در دو وضعیت ساکن (ثابت) (Static anthropometry) که بدن هیچ گونه حرکتی نداشته باشد ( آنتروپومتری استاتیک ) و وضعیت متحرک (Dynamic Anthropometry)

چرا دریافت هزینه طراحی برای شرکتهای غرفه ساز ایرانی سخت است؟

مقدمه: یکی از ارکان شرکت های غرفه ساز ، بخش طراحی غرفه است که اغلب در داخل شرکت ها قرار دارد و شاید کمتر از ۱۰ درصد شرکتها هستند که پروسه طراحی غرفه را بوسیله اشخاصی بیرون از شرکت خود انجام می دهند ، و از آنجایی که هر شخصی که در شرکت شما قدم